Műszaki igazgatót keres az Operaház

2019 február 19. kedd, 15:03

A Magyar Állami Operaház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Vezetők, üzemeltetés / műszaki igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A BEOSZTÁSHOZ TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:

Elkészíti, elkészítteti, szakmailag ellenőrzi a főigazgató döntési és jóváhagyási hatáskörébe tartozó olyan ügyeket, amelyek a közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tartozó szervezeti egységek feladatkörébe tartoznak;

• közreműködik a MÁO évközi és éves számszaki és éves szöveges beszámolójának elkészítésében;
• véleményezi a napi, a heti műsorváltozással, a napi előadások megtarthatóságával kapcsolatos intézkedéseket;
• véleményezi az új bemutatókra, felújításokra, beállásokra való felkészüléssel és a próbákkal kapcsolatos, más vezetők döntési hatáskörébe tartozó intézkedéseket;
• feladatköre kiterjed a MÁO valamennyi ingatlanának üzemeltetésére, az igényelt és jóváhagyott felújítások, beruházások és eszközbeszerzések megszervezésére és lebonyolítására;
• gondoskodik a tűz- és munkavédelem rendjének kialakításáról, betartásáról és betartatásáról;
• gondoskodik az épületek állag- és vagyonbiztonságáról;
• gondoskodik a színházbiztonsági szabályok és a vonatkozó szabványok maradéktalan betartásáról, érvényesüléséről;
• meghatározza az ellátandó üzemeltetési és színpadi műszaki feladatok technológiáját;
• előzetesen véleményezi mindazokat a döntéseket, amelyek a MÁO műszaki állapotát, biztonságos működését bármily módon befolyásolhatják;
• szervezi és irányítja az üzemeltetést, valamint a szcenikai üzemeltetést szolgáló gépek és berendezések tervszerű karbantartását, szakszerű működtetését, gondoskodik a rendszeresen ismétlődő fenntartási, karbantartási feladatok előkészítéséről, végrehajtásáról;
• irányítja, szervezi és felügyeli a díszlet-, kellék- és jelmezgyártást;
• irányítja és felügyeli a biztonsági szolgálat működését mind a MÁO székhelyén, valamint a telephelyeken;
• a produkciós igények kiszolgálása érdekében feladata a színpadi tárak munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése;
• biztosítja a színpadi művészi munka műszaki feltételeit;
• részt vesz a produkciók műszaki meghatározásában, az egyes produkciók költségkeretének meghatározásában; • a gyártóműhelyek évadok szerinti munkáit ütemezi, irányítja és ellenőrzi;
• a gyártóműhelyek állományának szükség szerinti bővítésére, átcsoportosítására, továbbképzésére, munkavégzési feltételeinek (helyiség, eszközök stb.) javítására évente javaslatot tesz az igazgatóságnak;
• felügyeli a produkciók állítópróbáját, színpadi szemléit, díszletszereléseit és első öltözéses próbáját;
• a gyártóműhelyek munkáit, a kivitelezések határidőben történő elvégzését felügyeli, a gyártóműhelyek kötelezettség vállalásairól naprakész nyilvántartást vezet;
• koordinálja a díszletek, jelmezek, kellékek gyártásával, vásárlásával kapcsolatos feladatokat, segíti azok akadálymentes lebonyolítását.

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók és megegyezés alapján történik.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • Főiskola, műszaki képzési területen szerzett felsőfokú szakirányú végzettség,
 • szakirányú műszaki – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • műszaki területen – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
 • angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • büntetlen előélet
 • az állás betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • előadó-művészeti intézménynél szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz; szakmai vezetői elképzelés; a pályázó nyilatkozata végzettségéről, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Mónika nyújt, a 0618147223 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdés értelmében magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a Kjtvhr 7. §-ában foglaltaknak megfelelően eljáró pályázatokat véleményező bizottság hallgatja meg. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A szakmai, vezetői elképzelésnek szólnia kell: A 2018/2019-es évad műsortervének ismeretében a műszaki igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek működtetésével kapcsolatos elképzelésekről, valamint az intézmény kezelésében lévő ingatlanokra vonatkozó létesítmény üzemeltetési, fejlesztési elképzelésekről, ezek erőforrás szükségleteiről. A vezetői elképzelés elkészítéséhez elektronikus úton segédanyag (SZMSZ, Alapító Okirat, műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció, 2018/2019-es évadterv) kérhető. A MÁO hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 10.1. pontja értelmében a műszaki igazgatót a főigazgató – a miniszter egyetértésével – pályázat alapján legfeljebb 5 év határozott időre a Kjt. 23. § (1)-(3) bekezdései, valamint a Kjtvhr. 6/J. § alapján bízza meg, módosítja, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):

 • Gyártás, Termelés
 • Termelésirányítás
 • Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:

 • 5-10 év szakmai tapasztalat

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:

 • Angol – Felsőfok/tárgyalóképes szint

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1088 Budapest, Szentkirályi utca 18.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 1. 03. 16.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

 • Elektronikus úton Farkas Mónika humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezető részére a “Jelentkezem” gombon keresztül

vagy

 • Személyesen: Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18.